Advokat za parnicu - Beograd

         

Advokat za parnicu

Govoreći o parnici prvo moramo spomenuti Građansko pravo koje u stvari predstavlja jednu veliku porodicu prava u koju spadaju sledeće grane: Uvod u građansko pravo, Porodično pravo, Nasledno pravo, Obligaciono pravo, Stvarno pravo i naravno Građansko procesno pravo koje u sebi sadrži Parnični postupak, Vanparnični postupak , kao i postupak Izvršenja i obezbeđenja. Kao što možemo da vidimo ovo je jedan veoma širok i kompleksan sistem sa više podsistema koji čine jednu veliku celinu, i koji predstavljaju stub jednog pravnog poretka. Upravo to je razlog što običan građanin ni na koji način ne može znati samostalno da zastupa svoje interese na najbolji način, jer mu je potrebna kombinacija poznavanja jednog od materijalnih prava u kombinaciji sa jednim od procesnih prava., što je samo po sebi dovoljno da se odluči za stručnu pomoć.

Advokatska kancelarija Živanović nudi svojim klijentima visokoprofesionalnu uslugu zastupanja u svim vrstama parničnog, vanparničnog kao i izvršnog postupka. Kao što smo na nađoj uvodnoj stranici naglasili, naša kancelarija na veoma temeljan i inovativan način pristupa rešavanju svakog problema iz oblasti građanskog prava povodom koga je došlo do spora. 

Tužba parnica advokat
         

Pokretanje postupka

Na samom startu, veoma je važno pravilno saslšati svako izlaganje klijenta, kao i temeljno pregledati celokupnu dokumentaciju koju je klijent advokatu doneo na uvid. Tek nakon ove inicijalne radnje koju mnogi advokati pokušavaju da što više skrate, može se pristupiti pravilnom razvijanju strategije za uspešan ishod u parničnom postupku.

Planiranje strategije

Nakon toga dolazi sledeća faza koja se bazira na tome da se klijentu predoči koja su njegova prava i obaveze u okviru parničnog postupka kao i samo upoznavanje sa segmentima celog postupka, nebi li klijent imao jasnu sliku čime raspolaže na samom startu. Posle ovih uvodnih delova sledi planiranje strategije , kako bis epostigao što bolji rezultat i kako bi se cena i trajanje same parnice sveli na minimum, koji i kao takav nije mali.

Tužba ili odgovor na tužbu

Sledeći korak je sama ulazna faza koja se, u zavisnosti na to u kojoj je poziciji klijent, svodi na kreiranje Tužbe, u kojoj je bitno napomenuti sve dokaze i činjenice kao i na što bolji način definisati tužbeni zahtev, ili sa druge strane Odgovor natužbu koji je pisan ili se održava na prvom ročištu u zavisnosti od toga koja je vrsta spora u pitanju 

         

Glavna rasprava

I tu dolazimo do ključne faze parničnog postupka ,a to su glavne rasprave na kojima se raspravlja o činjenicama i dokazima koje upućuju na tvrdnje koje strane  u postupku iznose. Ovo je tema za sebe , kok po pitanju samog toka tako i po pitanju samog izvodjenja dokaza. Ovde je bino da se primeni sve ono što su klijent i advokat koji ga zastupa u parnic, kroz analizu koju smo gore naveli, zaključili i dogovorili , jer i najmanji propust suprotna strana u sporu će sa sigurnošću kazniti.

Presuda i (možda) žalba

I tu dolazimo do samog kraja prvostepenog postupka a to je PRESUDA. Presuda predsstavlja prvostepenu odluku suda u kojoj odlučuje o tužbenom zahtevu. U zavisnosti od ishoda spora , klijentu ostaje, u slučaju nezadovoljstva ishodom , ŽALBA koja ceo postupak uvodi u drugostepeno odlučivanje

Ono što je bitno zaklijenta je da advokat za parnicu što bolje razume problem, temeljno i stručno napiše Tužbu , a ukoliko ima potrebe i Žalbu i na što stručniji način zastupa svog klijenta kroz sve faze parničnog postupka.

Ovo je zaista ukratko obrađen parnični postupak i neke od faza koje su u njemu presudne, praktično samo zagrebana tema koja je jedna od najkomplikovanijih u čitavom našem pravnom sistemu i upravo zato je bitno da Advokat za parnice temeljno i profesionalno odradi svoj deo posla , a da klijent sledi uputstva i signale koje mu njegov zastupnik daje. Samo to je način da se dodje do najboljeg mogućeg ishoda.