Ugovor o doživotnom izdržavanju

         
Sve popularniji i učestaliji način da se raspolaže imovinom u Srbiji jeste Ugovor o doživotnom izdržavanju. Naravno ovo nije klasičan primer ugovora građanskog prava, već je u pitanju specifičan naslednopravni ugovor koji ima svoja, posebna,  pravila. Prvenstveno u pitanju je pravni posao mortis causa ili narodski rečeno posao za slučaj smrti. Dakle kao što možemo zaključiti ovakav ugovor služi da se imovina raspodeli za života na drugačiji način od onog od koji je zakon predvideo. Upravo iz tog razloga zakonodavac je predvideo striktna i stroga zakonska pravila, a praksa ih je naravno dodatno dopunila.
 
Ugovor o doživotnom izdržanju
         

Ugovor o doživotnom izdržavanju – zakon

Ova vrsta ugovora predviđena je Zakonom o nasleđivanju, kao jedna od dva naslednopravna ugovora u našem pravu. Kroz njega su definisana stroga pravila kao i sama forma, te je nije preporučljivo ugovor tražiti u formi pdf i samostalno ga popunjavati, jer je svaki ovakav ugovor primer za sebe te se i najmanja greška može odraziti na njegovu punovažnost, a može dovesti i do odbijanja Javnog beležnika da ga overi.

Prava i obaveze učesnika

Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili neka druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani  ( uopšteno rečeno ). Dakle kao što možemo videti ovaj ugovor je dvostrano teretan, što znači da i jedna i druga strana imaju obavezu koju moraju ispuniti. Međutim, treba naglasiti da je u pitanju Aleatoran ugovor, što znači da se obaveza jedne strane ne može u napred precizno odrediti i kao takav snosi određen nivo rizika. Ovo je ujedno i razlog zbog koga se ovakav ugovor ne može pobijati zbog prekomernog oštećenja.

Primer gore rečenog je kada imamo situaciju da primalac izdržavanja premine posle dva meseca, a davalac po sklopljenom ugovoru o doživotnom izdržavanju dobije stan u vrednosti od više desetina hiljada evra. Takođe postoji mogućnost da primalac izdržavanja živi još 20 godina pa samim tim davanja davaoca izdržavanja budu veća od same vrednosti pomenute nepokretnosti.. Ni u prvom ni u drugom slučaju nema prekomerne štete niti nejednakih davanja, upravo zbog pomenute aleatornosti, tj kocke.

Poništenje ugovora o doživotnom izdržavanju

Situacija u kojoj bi moglo da dođe do poništaja je primer kada postoji u izvesnost u pogledu dužine života primaoca. Kada je primalac izdržavanja  teško bolestan i kada su sve prognoze da neće dugo živeti, što se i desi, je najverovatnije primer kada je došlo do zloupotrebe instituta doživotnog izdržavanja, te se po tom osnovu ugovor može poništiti. Opet, ovo se mora dokazati.

U praksi, da bi se sprečio ovakav primer izigravanja zakona, Javni beležnici traže medicinsko veštačenje na primaocu izdržavanja. Ovo nije zakonski uslov, ali dodatno osnažuje sam ugovor jer se na taj način otklanja svaka sumnja u zdravlje primaoca, te se time otklanja i uslov za poništenje ovog ugora.

Takođe, u praksi veoma česta situacija je i zahtev za poništenje zbog ne davanja izdržavanja, gde naslednici dokazuju da davalac nije dovoljno ili nije uopšte davao izdržavanje te faktički nije ispunio svoju obavezu. Primer može biti recimo ne plaćanje računa primaocu izdržavanja usled čega je došlo do ogromnih dugovanja..

  

Ugovor o doživotnom izdržavanju – raskid

Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju se može zatražiti i od strane davaoca i od strane primaoca izdržavanja. Jedan od čestih razloga za ovakav zahtev je ako se međusobni odnosi ugovornika iz bilo kog uzroka toliko poremete da postanu nepodnošljivi, svako od njih može zahtevati da sud raskine ugovor o doživotnom izdržavanju. Dakle kao što vidimo Zakon je predvideo da odnosi između učesnika u ovom ugovoru mogu postati izmenjeni, u negativnom smislu, te da je zbog toga način na koji su funkcionisali postao nemoguć, pa je svakoj strani ostavljena mogućnost da zatraži raskid ugovora.

Drugi razlog za raskid ugovora o doživotnom izdržavanju je nastupanje promenjenih okolnosti . Ovo je situacija gde su se okolnosti do te mere promenile da je jednom od učesnika u mnogome otežano izvršenje svojih obaveza, naravno prvenstveno se misli na davaoca izdržavanja. To mogu biti slučajevi kada se recimo bolest primaoca izdržavanja iskomplikuje pa izdaci postanu višestruko uvećani ili kada dođe do nekog eksternog efekta kao što je inflacija cena gde se davanje izdržavanja na taj način otežava poskupljenjima, te davalac više nije u mogućnosti to da iznese.

Naravno kao mogućnost koju je zakon ostavio je i raskid ugovora na zahtev naslednika, zbog ne izvršenja nekih od obaveza davaoca, recimo obaveza da sahrani primaoca nakon njegove smrti

Naravno treba napomenuti da je poništaj ugovora sudska kategorija gde se u parničnom postupku utvrđuju razlozi za poništaj, a strana koja tvrdi da postoje razlozi za poništaj dužna je i da ih dokaže.

         

Ugovor o doživotnom izdržavanju – porez

Naravno kao i svaki pravni posao tako i ovaj ima svoje troškove. Porez je prva stvar kada se radi o troškovima i on je najčešća briga budućeg davaoca izdržavanja. Vezano za ovaj ugovor plaća se Porez na prenos apsolutnih prava, koji , naravno plaća davalac izdržavanja, u trenutku smrti primaoca izdržavanja jer je to u stvari momenat kada dolazi do prenosa prava svojine. To u praksi ne znači da se porez mora platiti istog dana u trenutku smrti već, na primer, kada se obavlja  uipis u katastar. Naravno ovo ne važi ukoliko je davalac izdržavanja srodik u prvom naslednom redu.

         

Ugovor o doživotnom izdržavanju – cena

Pored obaveze plaćanja poreza nameću se i troškovi koji nastaju prilikom sklapanja i overe ovog ugovora. Naravno prvi trošak je taksa koju notar naplaćuje prilikom overe i njega određuje po Javnobeležničkoj tarifi sam notar pre početka overe, dakle cena takse ne može se u napred iskazati već je svaki slučaj slučaj za sebe. Pored takse tu je i eventualan trošak Veštaka medicinske struke, koga smo pominjali u prethodnom delu teksta, a koji može iznositi oko 100 do 200 eura, ali zato daje neverovatnu sigurnost. Naravno sve ovo je nakon sačinjavanja detaljnog ugovora , kao i provere svih dostupnih dokumenata. Najbolje je da ove radnje uradi Advokat za izradu ugovora o doživotnom izdržavanju koje se tarifiraju prema Advokatskoj tarifi. Naravno da cena koja je navedena u tarifi ne mora biti baš takva, već su moguća odstupanja gore ili dole u zavisnosti od konkretnog slučaja. 

         

Ugovor o doživotnom izdržavanju – kako se zaključuje

Kao što smo već rekli ovaj ugovor je strogo formalan tako da nema mesta za bilo kakvu grešku koja se može provući. Ceo proces je veoma komplikovan, od same provere predmetne nepokretnosti, dakle papira narodski rečeno, preko samog pregovaranja o uslovima jedne i druge strane, sastavljanja ugovora sa svim njegovim obaveznim elementima, komunikacije sa notarom, koja ume da bude jako komplikovana, preko uknjižbe u katastar nepokretnosti, pa sve do poreskog postupka koji je neophodno sprovesti radi plaćanja poreza. U svim ovim fazama poželjno je imati profesionalnu stručnu pomoć od strane Advokata koji ima veliko iskustvo u ovom polju i u polju naslednog prava uopšte. 

Ukoliko imate bilo kakve nedoumice vezane za Ugovor odoživotnom izdržavanju možete nam se obratiti.